Gene Davis Software -> GDBS Index -> Kio

Kio Shogi Kifu Collection


Kifu #1

[Sente "Yasumitsu Sato"]
[Gote "Toshiaki Kubo"]
[Comment "Opening: Shikenbisha"]
[Date "19961201"]

Kifu #2

[Sente "Takeshi Fujii"]
[Gote "Yasumitsu Sato"]
[Comment "Opening: Shikenbisha vs Anaguma"]
[Date "19961201"]

Kifu #3

[Sente "Eisaku Tomioka"]
[Gote "Takashi Abe"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19961201"]

Kifu #4

[Sente "Michio Ariyoshi"]
[Gote "Takashi Abe"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19961201"]

Kifu #5

[Sente "Keij Mori"]
[Gote "Takashi Abe"]
[Comment "Opening: Aigakari Koshikakegin"]
[Date "19961201"]

Kifu #6

[Sente "Keiji Mori"]
[Gote "Daisuke Nakagawa"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19961201"]

Kifu #7

[Sente "Daisuke Nakagawa"]
[Gote "Yasuaki Tsukada"]
[Comment "Opening: Yokofudori"]
[Date "19961201"]

Kifu #8

[Sente "Koji Tanigawa"]
[Gote "Daisuke Nakagawa"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19961201"]

Kifu #9

[Sente "Hiroki Iizuka"]
[Gote "Koji Tanigawa"]
[Comment "Opening: Yokofudori"]
[Date "19961201"]

Kifu #10

[Sente "Koji Tanigawa"]
[Gote "Masataka Goda"]
[Comment "Opening: Hineribisha"]
[Date "19961201"]

Kifu #11

[Sente "Koji Tanigawa"]
[Gote "Ichiro Hiura"]
[Comment "Opening: Sangenbisha"]
[Date "19961201"]

Kifu #12

[Sente "Toshiyuki Moriuchi"]
[Gote "Ichiro Hiura"]
[Comment "Opening: Anaguma vs Mukaibisha"]
[Date "19961201"]

Kifu #13

[Sente "Kenji Kanzaki"]
[Gote "Toshiyuki Moriuchi"]
[Comment "Opening: Irregular"]
[Date "19961201"]

Kifu #14

[Sente "Yoshiyuki Kubota"]
[Gote "Toshiyuki Moriuchi"]
[Comment "Opening: Shikenbisha vs Anaguma"]
[Date "19961201"]

Kifu #15

[Sente "Hiroyuki Miura"]
[Gote "Toshiyuki Moriuchi"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19961201"]

Kifu #16

[Sente "Hiroyuki Miura"]
[Gote "Michio Takahashi"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19961201"]

Kifu #17

[Sente "Hiroki Nakata"]
[Gote "Kunio Naito"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19961201"]

Kifu #18

[Sente "Noboru Tamaru"]
[Gote "Hiroyuki Miura"]
[Comment "Opening: Aifuribisha"]
[Date "19961201"]

Kifu #19

[Sente "Kunio Naito"]
[Gote "Hiroyuki Miura"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19961201"]

Kifu #20

[Sente "Masataka Sugimoto"]
[Gote "Kunio Naito"]
[Comment "Opening: Mukaibisha Anaguma"]
[Date "19961201"]

Kifu #21

[Sente "Hisashi Namekata"]
[Gote "Kunio Naito"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19961201"]

Kifu #22

[Sente "Hiroki Nakata"]
[Gote "Teruichi Aono"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19961201"]

Kifu #23

[Sente "Yoshikazu Minami"]
[Gote "Hiroki Nakata"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19961201"]

Kifu #24

[Sente "Yoshikazu Minami"]
[Gote "Naruyuki Hatakeyama"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19970528"]

Kifu #25

[Sente "Yoshikazu Minami"]
[Gote "Koichi Fukaura"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19970528"]

Kifu #26

[Sente "Koichi Fukaura"]
[Gote "Yoshiharu Habu"]
[Comment "Opening: Shikenbisha"]
[Date "19970528"]

Kifu #27

[Sente "Koichi Fukaura"]
[Gote "Torahiko Tanaka"]
[Comment "Opening: Bogin"]
[Date "19700101"]

Kifu #28

[Sente "Shuji Sato"]
[Gote "Koichi Fukaura"]
[Comment "Opening: Kakugawari Koshikakegin"]
[Date "19700101"]

Kifu #29

[Sente "Koichi Fukaura"]
[Gote "Norihiro Yagura"]
[Comment "Opening: Anaguma vs Nakabisha"]
[Date "19700101"]

Kifu #30

[Sente "Norihiro Yagura"]
[Gote "Hifumi Kato"]
[Comment "Opening: Sangenbisha"]
[Date "19700101"]

Kifu #31

[Sente "Hifumi Kato"]
[Gote "Nobuyuki Yashiki"]
[Comment "Opening: Kakugawari Bogin"]
[Date "19700101"]

Kifu #32

[Sente "Nobuyuki Yashiki"]
[Gote "Keita Inoue"]
[Comment "Opening: Kakugawari Bogin"]
[Date "19700101"]

Kifu #33

[Sente "Nobuyuki Yashiki"]
[Gote "Hirotaka Nozuki"]
[Comment "Opening: Yokofudori"]
[Date "19700101"]

Kifu #34

[Sente "Hirotaka Nozuki"]
[Gote "Kenji Waki"]
[Comment "Opening: Irregular"]
[Date "19700101"]

Kifu #35

[Sente "Hiroki Iizuka"]
[Gote "Keiji Mori"]
[Comment "Opening: Sangenbisha Ai-anaguma"]
[Date "19700101"]

Kifu #36

[Sente "Masataka Goda"]
[Gote "Kazushiza Horiguchi"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19970203"]

Kifu #37

[Sente "Toratsugu Nomoto"]
[Gote "Takahiro Toyokawa"]
[Comment "Opening: Shikenbisha vs Anaguma"]
[Date "19970206"]

Kifu #38

[Sente "Yoshiyuki Kubota"]
[Gote "Hirotaka Nozuki"]
[Comment "Opening: Shikenbisha"]
[Date "19700101"]

Kifu #39

[Sente "Hiroshi Naganuma"]
[Gote "Masakazu Hayasaki"]
[Comment "Opening: Anaguma vs Sangenbisha"]
[Date "19700101"]

Kifu #40

[Sente "Yoshinori Sato"]
[Gote "Masakazu Kondo"]
[Comment "Opening: Nakabisha"]
[Date "19700101"]

Kifu #41

[Sente "Isao Nakata"]
[Gote "Makoto Chuza"]
[Comment "Opening: Sangenbisha"]
[Date "19700101"]

Kifu #42

[Sente "No Ito"]
[Gote "Ichiyo Shimizu Joryu"]
[Comment "Opening: Yokofudori"]
[Date "19700101"]

Kifu #43

[Sente "Shoichi Anzai"]
[Gote "Osamu Nakamura"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19970328"]

Kifu #44

[Sente "Naruyuki Hatakeyama"]
[Gote "Keizo Noda"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #45

[Sente "Hiroki Iizuka"]
[Gote "Takeshi Fujii"]
[Comment "Opening: Shikenbisha"]
[Date "19700101"]

Kifu #46

[Sente "Ichiro Hiura"]
[Gote "Hiroshi Seki"]
[Comment "Opening: Bogin"]
[Date "19970506"]

Kifu #47

[Sente "Kaishu Tanaka"]
[Gote "Takashi Abe"]
[Comment "Opening: Yokofudori"]
[Date "19700101"]

Kifu #48

[Sente "Kiyokazu Katsumata"]
[Gote "Toshiaki Kubo"]
[Comment "Opening: Shikenbisha"]
[Date "19700101"]

Kifu #49

[Sente "Eisaku Tomioka"]
[Gote "Manabu Senzaki"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #50

[Sente "Masataka Goda"]
[Gote "No Ito"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19700101"]

Kifu #51

[Sente "Noboru Tamaru"]
[Gote "Torahiko Tanaka"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #52

[Sente "Yoshikazu Minami"]
[Gote "Kiyosumi Kiriyama"]
[Comment "Opening: Yokofudori"]
[Date "19700101"]

Kifu #53

[Sente "Yasuaki Tsukada"]
[Gote "Keita Inoue"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19700101"]

Kifu #54

[Sente "Kunio Naito"]
[Gote "Masahiko Urano"]
[Comment "Opening: Yokofudori"]
[Date "19700101"]

Kifu #55

[Sente "Keita Inoue"]
[Gote "Bungo Fukusaki"]
[Comment "Opening: Yodofuribisha"]
[Date "19700101"]

Kifu #56

[Sente "Osamu Nakamura"]
[Gote "Michio Takahashi"]
[Comment "Opening: Yokofudori"]
[Date "19700101"]

Kifu #57

[Sente "Yasumitsu Sato"]
[Gote "Eisaku Tomioka"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19700101"]

Kifu #58

[Sente "Koji Tanigawa"]
[Gote "Hitoshige Awaji"]
[Comment "Opening: Kakugawari Koshikakegin"]
[Date "19700101"]

Kifu #59

[Sente "Kinji Shiihashi"]
[Gote "Masakazu Kondo"]
[Comment "Opening: Sujichigai-kaku"]
[Date "19700101"]

Kifu #60

[Sente "Kazuki Kimura"]
[Gote "Shuichi Ikeda"]
[Comment "Opening: Kakugawari Bogin"]
[Date "19700101"]

Kifu #61

[Sente "Hiroe Nakai Joryu"]
[Gote "Hirobumi Ito"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #62

[Sente "Yoshiyuki Matsumoto"]
[Gote "Ichiyo Shimizu Joryu"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19700101"]

Kifu #63

[Sente "Hiroshi Naganuma"]
[Gote "Hiroshi Kobayashi"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19970612"]

Kifu #64

[Sente "Kenji Kanzaki"]
[Gote "Mamoru Hatakeyama"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #65

[Sente "Isao Nakata"]
[Gote "Ichiro Hiura"]
[Comment "Opening: Anaguma vs Shikenbisha"]
[Date "19700101"]

Kifu #66

[Sente "Manabu Senzaki"]
[Gote "Shuji Sato"]
[Comment "Opening: Kakugawari Bogin"]
[Date "19700101"]

Kifu #67

[Sente "Keiji Mori"]
[Gote "Kazuo Ishida"]
[Comment "Opening: Hineribisha"]
[Date "19700101"]

Kifu #68

[Sente "Osamu Katsuura"]
[Gote "Teruichi Aono"]
[Comment "Opening: Hineribisha"]
[Date "19700101"]

Kifu #69

[Sente "Hitoshige Awaji"]
[Gote "Kiyosumi Kiriyama"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #70

[Sente "Kenji Waki"]
[Gote "Yoshikazu Minami"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #71

[Sente "Osamu Nakamura"]
[Gote "Hiroshi Kamiya"]
[Comment "Opening: Anaguma vs Mukaibisha"]
[Date "19700101"]

Kifu #72

[Sente "Kazuo Azuma"]
[Gote "Kunio Naito"]
[Comment "Opening: Bogin"]
[Date "19700101"]

Kifu #73

[Sente "Masataka Goda"]
[Gote "Hifumi Kato"]
[Comment "Opening: Nakabisha Anaguma"]
[Date "19700101"]

Kifu #74

[Sente "Satoshi Murayama"]
[Gote "Michio Ariyoshi"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #75

[Sente "Yasuaki Tsukada"]
[Gote "Yasumitsu Sato"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19970902"]

Kifu #76

[Sente "Satoshi Murayama"]
[Gote "Hitoshige Awaji"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #77

[Sente "Takeshi Fujii"]
[Gote "Taku Morishita"]
[Comment "Opening: Shikenbisha"]
[Date "19700101"]

Kifu #78

[Sente "Yoshiharu Habu"]
[Gote "Satoshi Murayama"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #79

[Sente "Shingo Hirafuji"]
[Gote "Michio Takahashi"]
[Comment "Opening: Koshikakegin"]
[Date "19700101"]

Kifu #80

[Sente "Masataka Goda"]
[Gote "Takeshi Fujii"]
[Comment "Opening: Shikenbisha"]
[Date "19970113"]

Kifu #81

[Sente "Makoto Nakahara"]
[Gote "Torahiko Tanaka"]
[Comment "Opening: Tanaka Special"]
[Date "19700101"]

Kifu #82

[Sente "Yoshiharu Habu"]
[Gote "Torahiko Tanaka"]
[Comment "Opening: Tanaka Special"]
[Date "19700101"]

Kifu #83

[Sente "Toshiyuki Moriuchi"]
[Gote "Kunio Yonenaga"]
[Comment "Opening: Yokofudori"]
[Date "19700101"]

Kifu #84

[Sente "Koji Tanigawa"]
[Gote "Shingo Hirafuji"]
[Comment "Opening: Kakugawari Bogin"]
[Date "19700101"]

Kifu #85

[Sente "Michio Takahashi"]
[Gote "Koji Tanigawa"]
[Comment "Opening: Kakugawari Bogin"]
[Date "19700101"]

Kifu #86

[Sente "Kunio Yonenaga"]
[Gote "Kunio Naito"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19700101"]

Kifu #87

[Sente "Masataka Goda"]
[Gote "Koji Tanigawa"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #88

[Sente "Nobuyuki Yashiki"]
[Gote "Kunio Yonenaga"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #89

[Sente "Masataka Goda"]
[Gote "Toshiyuki Moriuchi"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #90

[Sente "Makoto Nakahara"]
[Gote "Nobuyuki Yashiki"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19700101"]

Kifu #91

[Sente "Nobuyuki Yashiki"]
[Gote "Masataka Goda"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19700101"]

Kifu #92

[Sente "Yasumitsu Sato"]
[Gote "Nobuyuki Yashiki"]
[Comment "Opening: Anaguma vs Shikenbisha"]
[Date "19970203"]

Kifu #93

[Sente "Toshiyuki Moriuchi"]
[Gote "Nobuyuki Yashiki"]
[Comment "Opening: Shikenbisha"]
[Date "19970316"]

Kifu #94

[Sente "Hisashi Ogura"]
[Gote "Bungo Fukusaki"]
[Comment "Opening: Shikenbisha vs Anaguma"]
[Date "19970406"]

Kifu #95

[Sente "Daisuke Suzuki"]
[Gote "Takeshi Fujii"]
[Comment "Opening: Shikenbisha Ai-Anaguma"]
[Date "19970413"]

Kifu #96

[Sente "Takashi Abe"]
[Gote "Masakazu Kondo"]
[Comment "Opening: Sangenbisha"]
[Date "19970420"]

Kifu #97

[Sente "Shuichi Ono"]
[Gote "Kiyosumi Kiriyama"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19970427"]

Kifu #98

[Sente "Kenji Kobayashi"]
[Gote "Ichiro Hiura"]
[Comment "Opening: Shikenbisha vs Anaguma"]
[Date "19970504"]

Kifu #99

[Sente "Yoshikazu Minami"]
[Gote "Osamu Nakamura"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19970511"]

Kifu #100

[Sente "Michio Takahashi"]
[Gote "Norihiro Yagura"]
[Comment "Opening: Yodo-furibisha"]
[Date "19970518"]

Kifu #101

[Sente "Nobuo Mori"]
[Gote "Keita Inoue"]
[Comment "Opening: Sangenbisha vs Anaguma"]
[Date "19970525"]

Kifu #102

[Sente "Noboru Tamaru"]
[Gote "Hiroki Nakata"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19970601"]

Kifu #103

[Sente "Hirotaka Nozuki"]
[Gote "Michio Ariyoshi"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19970608"]

Kifu #104

[Sente "Keiji Nishikawa"]
[Gote "Masataka Goda"]
[Comment "Opening: Yodofuribisha"]
[Date "19970615"]

Kifu #105

[Sente "Yasuaki Tsukada"]
[Gote "Masataka Sugimoto"]
[Comment "Opening: Shikenbisha"]
[Date "19970622"]

Kifu #106

[Sente "Teruichi Aono"]
[Gote "Eisaku Tomioka"]
[Comment "Opening: Kakugawari Bogin"]
[Date "19970629"]

Kifu #107

[Sente "Hisashi Namekata"]
[Gote "Masamitsu Tachi"]
[Comment "Opening: Nakabisha"]
[Date "19970706"]

Kifu #108

[Sente "Ichiyo Shimizu Joryu"]
[Gote "Koichi Fukaura"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19970713"]

Kifu #109

[Sente "Masahiko Urano"]
[Gote "Masaki Izumi"]
[Comment "Opening: Yokofudori"]
[Date "19970720"]

Kifu #110

[Sente "Torahiko Tanaka"]
[Gote "Hitoshige Awaji"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19970803"]

Kifu #111

[Sente "Tsuneo Kikuchi"]
[Gote "Kunio Naito"]
[Comment "Opening: Irregular"]
[Date "19970810"]

Kifu #112

[Sente "Yoshikazu Minami"]
[Gote "Tadahisa Maruyama"]
[Comment "Opening: Sangenbisha Anaguma"]
[Date "19970817"]

Kifu #113

[Sente "Keiji Mori"]
[Gote "Masataka Goda"]
[Comment "Opening: Hineribisha"]
[Date "19970824"]

Kifu #114

[Sente "Kiyosumi Kiriyama"]
[Gote "Keita Inoue"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19970831"]

Kifu #115

[Sente "Hiroyuki Miura"]
[Gote "Hisashi Namekata"]
[Comment "Opening: Kakugawari Bogin"]
[Date "19970907"]

Kifu #116

[Sente "Hiroki Nakata"]
[Gote "Toshiyuki Moriuchi"]
[Comment "Opening: Yodo Furibisha"]
[Date "19970914"]

Kifu #117

[Sente "Makoto Nakahara"]
[Gote "Teruichi Aono"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19970921"]

Kifu #118

[Sente "Takashi Abe"]
[Gote "Koji Tanigawa"]
[Comment "Opening: Yodo Furibisha"]
[Date "19970928"]

Kifu #119

[Sente "Masahiko Urano"]
[Gote "Akira Shima"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19971005"]

Kifu #120

[Sente "Yoshiharu Habu"]
[Gote "Hirotaka Nozuki"]
[Comment "Opening: Yokofudori"]
[Date "19971012"]

Kifu #121

[Sente "Hitoshige Awaji"]
[Gote "Nobuyuki Yashiki"]
[Comment "Opening: Anaguma vs Shikenbisha"]
[Date "19971019"]

Kifu #122

[Sente "Michio Takahashi"]
[Gote "Ichiro Hiura"]
[Comment "Opening: Anaguma vs Shikenbisha"]
[Date "19971026"]

Kifu #123

[Sente "Kunio Naito"]
[Gote "Kunio Yonenaga"]
[Comment "Opening: Hineribisha"]
[Date "19971102"]

Kifu #124

[Sente "Hifumi Kato"]
[Gote "Daisuke Suzuki"]
[Comment "Opening: Shikenbisha Anaguma"]
[Date "19971109"]

Kifu #125

[Sente "Hisashi Ogura"]
[Gote "Satoshi Murayama"]
[Comment "Opening: Shikenbisha"]
[Date "19971116"]

Kifu #126

[Sente "Koichi Fukaura"]
[Gote "Yasumitsu Sato"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19971123"]

Kifu #127

[Sente "Taku Morishita"]
[Gote "Masataka Sugimoto"]
[Comment "Opening: Anaguma vs Shikenbisha"]
[Date "19971130"]

Kifu #128

[Sente "Toshiyuki Moriuchi"]
[Gote "Ichiro Hiura"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19971207"]

Kifu #129

[Sente "Satoshi Murayama"]
[Gote "Hiroyuki Miura"]
[Comment "Opening: Yodofuribisha"]
[Date "19971214"]

Kifu #130

[Sente "Yoshiharu Habu"]
[Gote "Taku Morishita"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19970208"]

Kifu #131

[Sente "Taku Morishita"]
[Gote "Yoshiharu Habu"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19970220"]

Kifu #132

[Sente "Yoshiharu Habu"]
[Gote "Taku Morishita"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19970307"]

Kifu #133

[Sente "Kobayashi Kenji"]
[Gote "Tanigawa"]
[Comment "Original filename : kobtan92.txt"]
[Date "19920811"]

Kifu #134

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Shima Akira"]
[Comment "Original filename : 65kisei3.txt"]
[Date "19950106"]

Kifu #135

[Sente "Shima Akira"]
[Gote "Habu Yoshiharu"]
[Comment "Original filename : 65kisei2.txt"]
[Date "19941222"]

Kifu #136

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Shima Akira"]
[Comment "Original filename : 65kisei1.txt"]
[Date "19941213"]

Kifu #137

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Original filename : 63kisei5.txt"]
[Date "19940218"]

Kifu #138

[Sente "Tanigawa Koji"]
[Gote "Habu Yoshiharu"]
[Comment "Original filename : 63kisei4.txt"]
[Date "19940131"]

Kifu #139

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Original filename : 63kisei3-3.txt"]
[Date "19940117"]

Kifu #140

[Sente "Tanigawa Koji"]
[Gote "Habu Yoshiharu"]
[Comment "Original filename : 63kisei3-2.txt"]
[Date "19940107"]

Kifu #141

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Original filename : 63kisei3-1.txt"]
[Date "19940107"]

Kifu #142

[Sente "Tanigawa Koji"]
[Gote "Habu Yoshiharu"]
[Comment "Original filename : 63kisei2.txt"]
[Date "19931224"]

Kifu #143

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Original filename : 63kisei1.txt"]
[Date "19931213"]

Kifu #144

[Sente "Gouda Masataka"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Original filename : 61kisei4.txt"]
[Date "19930122"]

Kifu #145

[Sente "Tanigawa Koji"]
[Gote "Gouda Masataka"]
[Comment "Original filename : 61kisei3.txt"]
[Date "19930108"]

Kifu #146

[Sente "Gouda Masataka"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Original filename : 61kisei2.txt"]
[Date "19921221"]

Kifu #147

[Sente "Tanigawa Koji"]
[Gote "Gouda Masataka"]
[Comment "Original filename : 61kisei1.txt"]
[Date "19921210"]

Kifu #148

[Sente "Tanigawa Koji"]
[Gote "Gouda Masataka"]
[Comment "Original filename : 60kisei4.txt"]
[Date "19920717"]

Kifu #149

[Sente "Gouda Masataka"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Original filename : 60kisei3.txt"]
[Date "19920706"]

Kifu #150

[Sente "Tanigawa Koji"]
[Gote "Gouda Masataka"]
[Comment "Original filename : 60kisei2.txt"]
[Date "19920630"]

Kifu #151

[Sente "Gouda Masataka"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Original filename : 60kisei1.txt"]
[Date "19920616"]

Kifu #152

[Sente "Habu"]
[Gote "Morishita"]
[Comment "Original filename : 22kio1.txt"]
[Date "19970802"]

Kifu #153

[Sente "Takahashi"]
[Gote "Habu"]
[Comment "Original filename : 21kio3.txt"]
[Date "19960308"]

Kifu #154

[Sente "Habu"]
[Gote "Takahashi"]
[Comment "Original filename : 21kio2.txt"]
[Date "19960223"]

Kifu #155

[Sente "Takahashi"]
[Gote "Habu"]
[Comment "Original filename : 21kio1.txt"]
[Date "19960210"]

Kifu #156

[Sente "Morishita Taku"]
[Gote "Habu Yoshiharu"]
[Comment "Original filename : 20kio3.txt"]
[Date "19950310"]

Kifu #157

[Sente "Minami"]
[Gote "Habu"]
[Comment "Original filename : 16kio2.txt"]
[Date "19910225"]

Kifu #158

[Sente "Minami"]
[Gote "Habu"]
[Comment "Original filename : 16kio1.txt"]
[Date "19910215"]

Kifu #159

[Sente "Habu Yoshinaru"]
[Gote "Morishita Taku"]
[Comment "Yagura"]
[Date "19970307"]

Kifu #160

[Sente "Morishita Taku"]
[Gote "Habu Yoshinaru"]
[Comment "Yagura"]
[Date "19970220"]

Kifu #161

[Sente "Habu Yoshinaru"]
[Gote "Morishita Taku"]
[Comment "Yagura"]
[Date "19970208"]

Kifu #162

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Minami Yoshikazu"]
[Comment "Originaly entered by Reijger Grimbergen and later corrected by Pieter Stouten"]
[Date "19920316"]

Kifu #163

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Morishita Taku"]
[Comment "Originaly entered by Reijger Grimbergen"]
[Date "19950224"]

Kifu #164

[Sente "Morishita Taku"]
[Gote "Habu Yoshiharu"]
[Comment "Originaly entered by Reijger Grimbergen"]
[Date "19950211"]

Kifu #165

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Minami Yoshikazu"]
[Comment "Originaly entered by Reijger Grimbergen"]
[Date "19940304"]

Kifu #166

[Sente "Minami Yoshikazu"]
[Gote "Habu Yoshiharu"]
[Comment "Originaly entered by Reijger Grimbergen"]
[Date "19940222"]

Kifu #167

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Minami Yoshikazu"]
[Comment "Originaly entered by Reijger Grimbergen"]
[Date "19940212"]

Kifu #168

[Sente "Tanigawa Koji"]
[Gote "Habu Yoshiharu"]
[Comment "Originaly entered by Reijger Grimbergen"]
[Date "19930305"]

Kifu #169

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Originaly entered by Reijger Grimbergen"]
[Date "19930326"]

Kifu #170

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Originaly entered by Reijger Grimbergen"]
[Date "19930315"]

Kifu #171

[Sente "Tanigawa Koji"]
[Gote "Habu Yoshiharu"]
[Comment "Originaly entered by Reijger Grimbergen"]
[Date "19930206"]

Kifu #172

[Sente "Habu Yoshinaru"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Originaly entered by Reijger Grimbergen"]
[Date "19930223"]

Kifu #173

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Tanigawa Koji"]
[Comment "Originaly entered by Reijger Grimbergen"]
[Date "19930206"]

Kifu #174

[Sente "Minami Yoshikazu"]
[Gote "Habu Yoshiharu"]
[Comment "Originaly entered by Reijger Grimbergen"]
[Date "19920306"]

Kifu #175

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Minami Yoshikazu"]
[Comment "Originaly entered by Reijger Grimbergen"]
[Date "19920225"]

Kifu #176

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Minami Yoshikazu"]
[Comment "Originaly entered by Reijger Grimbergen"]
[Date "19910318"]

Kifu #177

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Minami Yoshikazu"]
[Comment "Originaly entered by Reijger Grimbergen"]
[Date "19910225"]

Kifu #178

[Sente "Minami Yoshikazu"]
[Gote "Habu Yoshiharu"]
[Comment "Originaly entered by Reijger Grimbergen"]
[Date "19910308"]

Kifu #179

[Sente "Minami Yoshikazu"]
[Gote "Habu Yohsiharu"]
[Comment "Originaly entered by Reijger Grimbergen"]
[Date "19910115"]

Kifu #180

[Sente "Minami Yoshikazu"]
[Gote "Habu Yohsiharu"]
[Comment "Originaly entered by Reijger Grimbergen"]
[Date "19920214"]

Kifu #181

[Sente "Habu Yoshiharu"]
[Gote "Kato Hifumi"]
[Comment ""]
[Date "19980118"]

Kifu #182

[Sente "Challenger Hiroe"]
[Gote "Kurashiki Toka I"]
[Comment "Opening: Yokofudori"]
[Date "19971106"]

Kifu #183

[Sente "Kurashiki Toka Ichiyo Shimizu"]
[Gote "Challenger Hiroe Nakai"]
[Comment "Opening: Aigakari"]
[Date "19971123"]

Kifu #184

[Sente "Challenger Hiroe Nakai"]
[Gote "Kurashiki Toka Ichiyo Shimizu"]
[Comment "Opening: Yagura"]
[Date "19971124"]